اخبارو اطلاعیه های گروه

خبر
شنبه, 17 تیر 1396
      1- جلسه تعيين پروتكل درماني بتوليسم با حضور پروفسور بلالي مود ، دكتر آناهيتا عليزاده قمصري و اساتيد مركز بهداشت : جناب آقاي دكتر سيد... ادامه مطلب...

 

تاریخچه گروه علوم پزشکی:

همزمان با پيشرفت علم و تكنولوژي پيشرفت شگرفي در علم شيمي و ساخت مواد شيميايي ايجاد شده است. استفاده از مواد شيميايي د ر صنايع مختلف باعث گرديده كه دسترسي مردم به مواد شيميايي و داروها نسبت به گذشته زيادتر شود و افراد جامعه بصورت خواسته ويا نا خواسته مسموم گردند، بطوريكه آمارمراجعين به بيمارستانها اين نكته را تاييد مي كند كه شيوع مسموميت ها رو به افزايش است. ...ادامه مطلب
 
 

پيام گروه:

با توجه به صنعتي شدن كشور و افزايش مصرف تعداد داروها و سموم ،متاسفانه موارد مسموميت هاي حاد در مراكز درماني كشور در دهه ي اخير افزايش يافته است.

 با توجه به نياز مبرم به وجود سم شناسي باليني ،بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع)مشهد باهمكاري بخش مسمومين مركز پزشكي ...ادامه مطلب