معرفی همایش ها و کارگاه های برگزار شده

1- مسكن ها

2- گزش ها

3- مونوكسيد كربن

4- مسموميت با گياهان و قارچ هاي سمي

5-مسموميت با سرب

6- مسموميت با مواد شيميايي خانگي

7- بوتوليسم

8- مسموميت با داروهاي اعصاب

9-كنفرانس گزش ها

10-كنفرانس مسموميت هاي شغلي

11- كنفرانس ملاحظات قانوني

12- كنفرانس مسموميت با فلزات سنگين

13-آموزش قوانين و مقررات حرفه اي

14- دو نوبت شركت در كنفرانس مانا (مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال)