معرفي منابع (جزوه ، کتاب، اسلايد‌) براي هر درس

 1- مسمومیتهای کودکان - Pediatric poisonings

 2- مدیریت بیماران در درمانگاه و بخش مسمومین

 Haddad and Winchesters clinical management of poisoning overdose -3

 4- گلد فرانك