تاريخچه مركز سم شناسی پزشكی امام رضا


همزمان با پيشرفت علم و تكنولوژي پيشرفت شگرفي در علم شيمي و ساخت مواد شيميايي ايجاد شده است. استفاده از مواد شيميايي د ر صنايع مختلف باعث گرديده كه دسترسي مردم به مواد شيميايي و داروها نسبت به گذشته زيادتر شود و افراد جامعه بصورت خواسته ويا نا خواسته مسموم گردند، بطوريكه آمارمراجعين به بيمارستانها اين نكته را تاييد مي كند كه شيوع مسموميت ها رو به افزايش است.

علاوه بر ورود مواد شيميايي در چرخه زندگي انسان مواجهه عمدي و يا ناخواسته با عوامل ديگر نظير حيوانات زهر آگين . مواد معدني موجود در طبيعت . گياهان سمي و سلاحهاي مرگ با ر شيميايي و ......... باعث افزايش مسموميت و ناتواني و مرگ و مير ناشي از آن شده است.

با توجه به اينكه علم سم شناسي از قديمي ترين رشته هاي  علوم پزشكي ميباشد و نظر به نقش اساسي آموزش در افزايش آگاهي افراد جامعه بمنظور پيشگيري ازمسموميت ها و عوارض حاصله مركز اطلاع رساني داروها وسموم بيمارستان امام رضا (ع) مشهد كه در گذشته نيز فعال بوده و با استفاده از توان علمي بالا جوابگوي سوالات و مشكلات سم شناسي در سطح استان وكشور بوده و هست اين با ر سعي دارد با استفاده از امكانات و نيروهاي فني بيشتر فعاليت آموزشي و اطلاع رساني خود را بطور چشم گيرتر نسبت به گذشته از سر بگيرد


ساختار سازمانی