نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی بلالی مود Dr.Mehdi Balali Mood     
  تحصيلات: استاد سم شناسی بالینی M.D. Ph.D
 
  سمت/ رتبه: مدیر گروه سم شناسی بالینی
 
  پست الكترونيكي:

BalalimoodM[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
  تلفن تماس:

05138598973

 
  آدرس: بیمارستان امام رضا (ع)- مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی   
    زندگی نامه