امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برنامه‌های آموزشی گروه سم شناسی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد شامل آموزش دروس نظری و آموزش بالینی برای دانشجویان مقاطع مختلف است.

دروس نظری برای دانشجویان رشته پزشکی طبق برنامه هر نیمسال تحصیلی ارائه میگردد.

آموزش بالینی نیز شامل:

- گزارشهای صبحگاهی

- راندهای آموزشی

- گراند راند

- ژورنال کلاب

- مروز کتب مرجع

- ...

است.