همکاران متخصص گروه سم‌شناسی بالینی

ردیف

عنوان

نام

نام خانوادگی

رشته تخصصی

ایمیل

رزومه

تصویر

دکتر

مجید 

عبدالهی

طب اورژانس

Abdollahim1[at]mums.ac.ir

CV

 

2

دکتر

علیرضا

قاسمی طوسی

متخصص پزشكي قانوني، فلوشیپ سم‌شناسی بالینی

AGhassemitA[at]mums.ac.ir

CV

 

3

دکتر

مهدی

طالبی

 متخصص روانپزشكي

talebimh[at]mums.ac.ir 

CV