برنامه آموزشی هفتگی گروه سم شناسی بالینی و مسمومیت ها دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

روزهای هفته

8-9

9:45-9

11 – 10

12 - 11

12 -11

شنبه

گزارش صبحگاهی

مورتالیتی ریپورت فلو

راند آموزشی و درمانی

 بخش و ICU مسمومین

کلاس رزيدنتها و کارورزان

درمانگاه تخصصي مسمومين

یکشنبه

تكست ريويو فلو

Grand Round مشترك با سرويس اطفال (ماهانه)

راند آموزشی و درمانی

 بخش و ICU مسمومین

کلاس رزيدنتها و کارورزان

درمانگاه تخصصي مسمومين

دوشنبه

گزارش صبحگاهی

ژورنال كلاب رزيدنت

راند آموزشی و درمانی

 بخش و ICU مسمومین

کلاس رزيدنتها و کارورزان

درمانگاه تخصصي مسمومين

سه شنبه

Grand Round

Problem solving   فلو

راند آموزشی و درمانی

 بخش و ICU مسمومین

کلاس رزيدنتها و کارورزان

درمانگاه تخصصي مسمومين

چهارشنبه

گزارش صبحگاهی

ژورنال كلاب  فلو 

راند آموزشی و درمانی

 بخش و ICU مسمومین

کلاس رزيدنتها و کارورزان

درمانگاه تخصصي مسمومين

پنجشنبه

Key point session   استاف

 

راند آموزشی و درمانی

 بخش و ICU مسمومین

کلاس رزيدنتها و کارورزان