امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

در حال حاضر، گزارش‌های صبح‌گاهی با حضور اعضای هیئت علمی و دستیاران فلوشیپ از ساعت 8 لغایت 9 صبح در روزهای زوج هفته (شنبه، دوشنبه و چهارشنبه) در محل سالن کنفرانس گروه سم‌شناسی بالینی و مسمومیت برگزار می‌گردد. در هر جلسه دو بیمار مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. ابتدا کارورز (اینترن) شرح حال، یافته‌های بالینی و پاراکلینیک بیمار را با نمایش اسلایدهای پاورپوینت، ارائه می‌دهد. توضیحات تکمیلی توسط رزیدنت ارائه می‌شود. در ادامه تشخیص‌های افتراقی و نحوه مراقبت و درمان و پیگیری بیمار توسط دستیاران فلوشیپ مطرح و در حضور اساتید مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. 

 

گزارش صبحگاهی  سال 1399

ايام هفته

تاريخ

موضوع جلسه

دوشنبه

99/4/16

داروي ضد انعقاد

چهارشنبه

18/4

 مسمومیت با سم ارگانوفسفره

شنبه

22/4

مسمومیت با گلي بن  كلاميد

دوشنبه

23/4

مسموميت با آملوديپين

چهارشنبه

25/4

مسموميت با استامينوفن

دوشنبه

30/4

گزش عنكبوت

چهارشنبه

99/5/1

مسموميت با ارگانوفسفره

شنبه

4/5

مسموميت با الكل

دوشنبه

6/5

مسموميت با وايتكس

چهارشنبه

8/5

بادي پكر

دوشنبه

13/5

multiple drug poisoning

چهارشنبه

15/5

مسموميت با آفت كش

دوشنبه

20/5

گزش گربه ماهي

چهارشنبه

22/5

گزش مار

دوشنبه

27/5

مسموميت با الكل

چهارشنبه

29/5

 سوء مصرف كتامين

شنبه

99/6/1

 مسموميت با كلونيدين

دوشنبه

3/6

گزش عنكبوت

چهارشنبه

5/6

 مسموميت با وايتكس

چهارشنبه

12/6

مارگزيدگي

شنبه

15/6

 مسموميت با تينر

دوشنبه

17/6

TCA toxicity

چهارشنبه

19/6

مسمومیت با سم حشره كش

دوشنبه

24/6

  Multi-drug poisoning

چهارشنبه

26/6

مسموميت با استامينوفن

شنبه

29/6

مسموميت با ديگوكسين

دوشنبه

31/6

مسمومیت با فلوكونازول

چهارشنبه

99/7/16

 مسمومیت با NSAID

دوشنبه

21/7

 مسمومیت با متادون

چهارنشبه

23/7

 مسمومیت با سم چغندر

يكشنبه

27/7

 مسمومیت با متانول

دوشنبه

28/7

 مسمومیت با استامينوفن

چهارشنبه

30/7

 مسمومیت با قرص برنج

 

                                                                               گزارش صبحگاهی 1398

ايام هفته

تاريخ

موضوع

مديرجلسه

دوشنبه

1/7/98

كاهش هوشياري با مصرف باكلوفن- آقاي مسن با مورد مارگزيدگي

دكتر رضا موسوي

چهارشنبه

3/7/98

تنگي نفس بدنبال مسموميت با CO - درد شكم بدنبال مسموميت با سرب

دكتر مصطفي زاده

شنبه

6/7/98

مسموميت باسرب بدنبال مصرف ترياك - كاهش هوشياري بدنبال مصرف الكل

دكتر مشيري

دوشنبه

8/7/98

تهوع بدنبال مصرف قرص كلشي سين - مسموميت با سم ارگانوفسفره

دكتر مشيري

چهارشنبه

10/7/98

مسموميت با استامينوفن-  كاهش هوشياري بدنبال مصرف متادون

دكتر علي بيگي

شنبه

13/7/98

مسموميت بدنبال مصرف پرگابالين و متادون-  مصرف محلول سفيد كننده

دكتر مشيري

دوشنبه

 

15/7/98

 

مسموميت با ليتيوم

دكتر مشيري

چهارشنبه

 

17/7/98

 

مسموميت با فني توئين

مسموميت با نورتريپتيلين

دكتر غريبي

شنبه

20/7/98

 

مسموميت با استامينوفن

مسموميت با بوپرنفرين

دكتر عطايي

دوشنبه

22/7/98

مسموميت بدنبال مصرف جوهر نمك

مسموميت با فنوباربيتال و پرگابالين

دكتر عطايي

چهارشنبه

 

24/7/98

 

مسموميت TCA

مسموميت با بوپرونورفين

دكتر مصطفي زاده

دوشنبه

 

29/7/98

 

مصرف مرگ موش

مسموميت با متانول

دكتر عليزاده

چهارشنبه

1/8/98

مسموميت با متانول

مسموميت با مرگ موش

دكتر غريبي

شنبه

4/8/98

مسموميت كاربامازپين

بلع محلول سفيد كننده

دكتر وهاب زاده

چهارشنبه

8/8/98

مسموميت با متانول

مسموميت با TCA

دكتر وهاب زاده

شنبه

11/8/98

مسموميت با كاپتوپريل

دكتر دادپور

دوشنبه

13/8/98

مسموميت با ليتيوم

 

دكتر دادپور

شنبه

18/8/98

مسموميت با قارچ امانيتا

مسموميت با استامينوفن

دكتر مشيري

دوشنبه

20/8/98

اوردوز اوپيوم

مسموميت با كاربامازپين

دكتر مشيري

چهارشنبه

22/8/98

مسموميت با قرص ليتيم

مصرف TCA

دكتر علي بيگي

شنبه

25/8/98

مصرف مرگ موش

مسموميت با لوزارتان

دكتر هادي موسوي

دوشنبه

27/8/98

مصرف كاربامازپين و كلونازپام

مسموميت با B2

دكتر هادي موسوي

چهارشنبه

29/8/98

مسموميت باسرب بدنبال مصرف ترياك

كاهش هوشياري بدنبال مصرف الكل

دكتر علي بيگي

شنبه

2/9/98

مصرف مرگ موش

مسموميت با متانول

دكتر عطايي

دوشنبه

4/9/98

مسموميت با علف كش

ترك الكل و علايم هذيان و بي قراري

دكتر عطايي

چهارشنبه

6/9/98

مسموميت با ‍CO

مسموميت با استامينوفن

دكتر غريبي

شنبه

9/9/98

مسموميت چند دارويي

مصرف 8 عدد ترامادول

دكتر عليزاده

دوشنبه

11/9/98

مصرف TCA

مصرف 20 عدد قرص آكسار

دكتر عليزاده

چهارشنبه

13/9/98

علايم بوتوليسم بدنبال مصرف تن ماهي

دكتر غريبي

شنبه

16/9/98

مسموميت با اوپيوم

مسموميت با آلپرازولام و سپروهپتادين

دكتر رضا موسوي

دوشنبه

18/9/98

مسموميت با استامينوفن و متادون

دكتر رضا موسوي

چهارشنبه

20/9/98

مسموميت با ترامادول

مسموميت مورد بادي استافر

دكتر علي بيگي

شنبه

23/9/98

مسموميت با  TCA

مسموميت با مرگ موش

دكتر مشيري

دوشنبه

25/9/98

مسموميت با باكلوفن

مصرف كلوزاپين و كلونازپام

دكتر مشيري

چهارشنبه

27/9/98

مصرف سم دفع آفات نباتي

مصرف متادون و يك عدد ترامادول

دكتر علي بيگي

شنبه

30/9/98

مصرف بوپروپيون و كاربامازپين

مسموميت با استامينوفن

دكتر هادي موسوي

دوشنبه

2/10/98

مسموميت با ترامادول

مسموميت چند دارويي

دكتر هادي موسوي

چهارشنبه

4/10/98

بوتوليسم

مسموميت با سم ارگانوفسفره

دكتر علي بيگي

شنبه

7/10/98

مسموميت با ساليسيلات

مسموميت با ترامادول

             دكتر دادپور

دوشنبه

9/10/98

مسموميت با اوپيوئيد

             دكتر دادپور

چهارشنبه

11/10/98

مصرف قرص برنج

دكتر غريبي

شنبه

14/10/98

مسموميت با متادون

مسموميت با TCA

دكتر مشيري

دوشنبه

16/10/98

مسموميت با استامينوفن

دكتر مشيري

چهارشنبه

18/10/98

مسموميت با مونوكسيد كربن

دكتر غريبي

شنبه

21/10/98

مسموميت با كتامين

مسموميت با فنوباربيتال

دكتر وهاب زاده

دوشنبه

23/10/98

مسموميت با متادون

دكتر وهاب زاده

چهارشنبه

25/10/98

مسموميت نامعلوم و تشنج

ويتدراوال بدنبال مصرف بوپرنورفين

دكتر علي بيگي

شنبه

28/10/98

تشنج و براديكاردي بدنبال مصرف ايندرال

مصرف 8عدد متادون

دكتر عطايي

دوشنبه

30/10/98

مصرف سموم دفع آفات

مسموميت با شربت متادون

دكتر عطايي

چهارشنبه

2/11/98

مسموميت با كاربامازپين

دكتر علي بيگي

شنبه

5/11/98

مسموميت با سم چغندر

مسموميت با قرص برنج

دكتر عليزاده

دوشنبه

7/11/98

مسموميت با استامينوفن

مسموميت با ايبوپروفن

دكتر عليزاده

شنبه

12/11/98

مسموميت با پروپرونالول

مسموميت با ترامادول

دكتر رضا موسوي

دوشنبه

14/11/98

مسموميت با بوپرنورفين

كاهش هوشياري و مسموميت نامعلوم

 دكتر رضا موسوي

چهارشنبه

16/11/98

مسموميت با آسپرين

 دكتر علي بيگي

شنبه

19/11/98

مسموميت با ارگانوفسفره

كاهش هوشياري و مسموميت نامعلوم

 دكتر هادي موسوي

دوشنبه

21/11/98

كانفيوژن بدنبال مسموميت با CO

افت هوشياري بدنبال مصرف آمي تريپتلين

دكتر هادي موسوي

چهارشنبه

23/11/98

مصرف الكل و تاري ديد و اسيدوز

دكتر غريبي

شنبه

26/11/98

مصرف متادون و برادي پنه

مصرف قرص برنج و افت فشارخون

دكتر دادپور

دوشنبه

28/11/98

مسموميت با  CO

دكتر دادپور

چهارشنبه

30/11/98

مصرف 30 عدد قرص فروس سولفات

دكتر غريبي