جلسات مشترک بین گروهی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 Intergroup Conferences

ايام هفته

تاريخ

گروه

موضوع

سه شنبه

10/7/97

بيهوشي

فشار خون ريوي

سه شنبه

24/7/97

بيهوشي

Antiplatelet Drugs

يكشنبه

20/8/97

قلب

مراقبت هاي ويژه

سه شنبه

27/9/97

بيهوشي

نوتريشن

سه شنبه

11/10/97

قلب

NAC (1)

سه شنبه

18/10/97

قلب

NAC (2)

يكشنبه

22/2/98

قلب

اندوكرينولوژي اوپيوئيد ها

پنج شنبه

26/2/98

بيهوشي

نوتريشن در بيماران معتاد

دوشنبه

14/5/98

بيهوشي

ترانسفوزيون

دوشنبه

4/6/98

بيهوشي

گايد لاين ترانسفوزيون

دوشنبه

15/7/98

بيهوشي

ICU admission

يكشنبه

14/11/98

بيهوشي

intensive care medicine

 

 

( Intergroup Grand round ( pediatric Ward
 

ايام هفته

تاريخ

موضوع

يكشنبه

13/8/97

مسموميت با فنوباربيتال

يكشنبه

9/10/97

مسموميت با CO

يكشنبه

5/3/98

مسموميت اتيلن گليكول

يكشنبه

2/4/98

مسموميت با جيوه

يكشنبه

20/5/98

مسموميت با منگنز