موزه سموم و جانوران زهر اگین
 

 

موزه سموم شامل آفت کش های شایع میباشد که در دوره سم شناسی بالینی جهت آموزش کارورزان و دستیاران مورد استفاده قرار میگیرد.

همچنین موزه جانوران زهر آگین شامل شایع ترین خزندگان و حشرات موجود در استان خراسان می باشد که به همت تنی چند از اعضای هیات علمی جمع اوری گردیده و جهت آموزش فراگیران مورد استفاده قرار میگیرد.