امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 بعد از بروز پاندمي كرونا برابر دستور دانشگاه علوم پزشكي جهت كاهش تماس دانشجويان محترم راند هاي حضوري به حالت تعليق در آمد. با توجه به اهميت يادگيري مسموميت ها براي دانشجويان پزشكي لذا گروه مسمومين اقدام به راه اندازي راندهاي مجازي نمود.  

در طي اين فرايند هر گروه از كاورزان كه به بخش وارد مي شوند در يك گروه مجازي در WhatsApp عضو مي شوند سپس اساتيد گرامي و يا دستياران محترم فلوشيپ كه در بخش بيماران را ويزيت مي كنند يك بيمار ويا يك موضوع را در اين فضا با دانشجويان به اشتراك گذاشته و بحث مي نمايند.

 

 

گزارش راندهای آموزشی  اورژانس مسمومین

تیرماه 1398 

گزارش راندهای آموزشی  اورژانس مسمومین 

مرداد ماه 1398 

گزارش راندهای آموزشی  اورژانس مسمومین 

شهریور ماه 1398 

گزارش راندهای آموزشی  اورژانس مسمومین 

آبان ماه 1398

گزارش راندهای آموزشی  اورژانس مسمومین  آذر ماه 1398
گزارش راندهای آموزشی  اورژانس مسمومین  دی ماه 1398
گزارش راندهای آموزشی  اورژانس مسمومین  بهمن ماه 1398