نکات کلیدی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
   

Key point sessions 

ايام هفته

تاريخ

موضوع جلسه

ارائه دهنده

يکشنبه

8/7/97

نيكوتين و رسپتورها

دكترهادي موسوي

يکشنبه

29/7/97

Data base سم شناسي

دكتروهاب زاده

يكشنبه

25/1/98

ترمينولوژي مسمومين

دكترمشيري

يكشنبه

15/2/98

اختلالات خوني در مسموميت ها

دكتردادپور

يكشنبه

29/2/98

مديريت ديابت در مسموميت ها

دكترعطايي

يكشنبه

5/3/98

اختلالات كبدي در مسموميت ها

دكتردادپور

يكشنبه

19/3/98

مديريت هايپرتنشن در مسموميت ها

دكترعطايي

دوشنبه

20/3/98

نيكوتين و رسپتورها

دكترهادي موسوي

يكشنبه

2/4/98

اختلالات آزمايشگاهي

دكتررياحي

يكشنبه

13/5/98

اختلالات آزمايشگاهي

دكتررياحي