امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

دستیاران فلوشیپ سم‌شناسی بالینی و مسمومیت‌ها - ورودی 1398

 

تصویر نام و نام خانوادگی تخصص و دانشگاه محل خدمت ایمیل رزومه
  دکتر بابک مصطفی زاده  متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت‌ها

 mstzbmd[at]yahoo.com 

CV
  دكتر مهدی علی بیگی

  متخصص طب اورژانس

alibeigim[at]gmail.com

CV

 

 

 

دستیاران فلوشیپ سم‌شناسی بالینی و مسمومیت‌ها - ورودی 1397

 

تصویر نام و نام خانوادگی تخصص و دانشگاه محل خدمت ایمیل رزومه
  دكتر محمد حسین کمال الدینی   متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت‌ها

 kamaloddinimh1[at]mums.ac.ir 

CV
  دكتر زهرا شیخ ویسی

  متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت‌ها

sheikhveisiz2[at]mums.ac.ir

CV

 

 

دستیاران فلوشیپ سم‌شناسی بالینی و مسمومیت‌ها - ورودی 1396

 تصویر نام و نام خانوادگی تخصص و دانشگاه محل خدمت ایمیل رزومه
دكتر محمد دليرراد  متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت‌ها، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

Delirrad[at]umsu.ac.ir

Delirrad[at]yahoo.com

CV
دكتر علي بناگذار محمدی

متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت‌ها، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

Alibanagozar[at]tbzmed.ac.ir

Alibanagozar[at]gmail.com

CV
دكتر محمد مجيدی

متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت‌ها

Mohammad.Majidi57[at]yahoo.com

CV