امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در حال حاضر برنامه مرور کتب مرجع (Text Review) توسط دستیاران فلوشیپ سم‌شناسی بالینی  و با حضور اساتید و اعضای هیئت علمی گروه سم‌شناسی بالینی و مسمومیت‌ها در روزهای یکشنبه هر هفته به صورت منظم به شرح جدول زیر ارائه و اجرا می‌گردد.

 

ايام هفته

تاريخ

موضوع جلسه

ارائه دهنده

 

يکشنبه

1/7/97

سرم ضد عقرب گزيدگي

دكترشيخ ويسي

يکشنبه

8/7/97

پيريدوكسين

دكتركمال الديني

يکشنبه

15/7/97

آنتي ونوم عنكبوت

دكترشيخ ويسي

يکشنبه

29/7/97

آتروپين

دكتركمال الديني

سه شنبه

20/09/97

Pralidoxime

دكترشيخ ويسي

يك شنبه

11/10/97

L-carnitine

دكتركمال الديني

يك شنبه

7/11/97

NAC

دكترشيخ ويسي

يكشنبه

26/12/97

اوپیوئیدها

دكتركمال الديني

يكشنبه

25/1/98

گلوکاگون

دكترشيخ ويسي

يكشنبه

15/2/98

هیپر انسولینمی یوگلایسمی

دكتركمال الديني

يكشنبه

29/2/98

اکترئوتاید

دكترشيخ ويسي

يك شنبه

19/3/98

آنتي توكسين بوتوليسم

دكتركمال الديني

يك شنبه

2/4/98

اپيوئيد ويتدراوال 1

دكترشيخ ويسي

يكشنبه

16/4/98

اپيوئيد ويتدراوال 2

دكتركمال الديني

يك شنبه

30/4/98

مسموميت با سرب

دكترشيخ ويسي

يكشنبه

13/5/98

اينترا ليپيد

دكتركمال الديني

يكشنبه

27/5/98

مسموميت با آهن

دكترشيخ ويسي

يكشنبه

28/7/98

NAC

دكتر علي بيگي

يكشنبه

3/9/98

الكتروتايد

دكتر كمال الديني

يكشنبه

17/9/98

آتروپين

دكتر شيخ ويسي

يكشنبه

1/10/98

palidoxime

دكتر علي بيگي

يكشنبه

 29/10/98

آنتاگونيست اوپيوئيد ها

دكتر مصطفي زاده

يكشنبه 20/11/98 

ارگانوفسفره

دكتر علي بيگي