امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در حال حاضر برنامه مرور کتب مرجع (Text Review) توسط دستیاران فلوشیپ سم‌شناسی بالینی  و با حضور اساتید و اعضای هیئت علمی گروه سم‌شناسی بالینی و مسمومیت‌ها در روزهای یکشنبه هر هفته به صورت منظم به شرح جدول زیر ارائه و اجرا می‌گردد.
 
 
 
مرور کتب مرجع سال 1399

ايام هفته

تاريخ

موضوع جلسه

ارائه دهنده

يكشنبه

5/5

HIGH DOSE INSULIN

دكتر مصطفي زاده

يكشنبه

12/5

بتابلاكر1

دكتر علي بيگي

دوشنبه

20/5

بتابلاكر2

دكتر علي بيگي

يكشنبه

16/6

Methotroxate

دكتر علي بيگي

يكشنبه

23/6

LEUCOVORIN (FOLINIC ACID)

دكتر علي بيگي

شنبه

5/7

Glocarpidase

دكتر غريبي

چهارشنبه

9/7

اكتروتايد

دكتر علي بيگي

 

 
مرور کتب مرجع سال 1398

ايام هفته

تاريخ

موضوع جلسه

ارائه دهنده

 

يكشنبه

25/1/98

گلوکاگون

دكترشيخ ويسي

يكشنبه

15/2/98

هیپر انسولینمی یوگلایسمی

دكتركمال الديني

يكشنبه

29/2/98

اکترئوتاید

دكترشيخ ويسي

يك شنبه

19/3/98

آنتي توكسين بوتوليسم

دكتركمال الديني

يك شنبه

2/4/98

اپيوئيد ويتدراوال 1

دكترشيخ ويسي

يكشنبه

16/4/98

اپيوئيد ويتدراوال 2

دكتركمال الديني

يك شنبه

30/4/98

مسموميت با سرب

دكترشيخ ويسي

يكشنبه

13/5/98

اينترا ليپيد

دكتركمال الديني

يكشنبه

27/5/98

مسموميت با آهن

دكترشيخ ويسي

يكشنبه

28/7/98

NAC

دكتر علي بيگي

يكشنبه

3/9/98

الكتروتايد

دكتر كمال الديني

يكشنبه

17/9/98

آتروپين

دكتر شيخ ويسي

يكشنبه

1/10/98

palidoxime

دكتر علي بيگي

يكشنبه

 29/10/98

آنتاگونيست اوپيوئيد ها

دكتر مصطفي زاده

يكشنبه 20/11/98 

ارگانوفسفره

دكتر علي بيگي