کارشناسان گروه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

کارشناسان گروه

 

 

زینب الله وردی 

کارشناس

    سمت: مسئول دفتر گروه

تلفن: 05138598973

   
 

سحر دباغیان

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

 

سمت: کارشناس آموزشی

تلفن:

   
 

عادله مهدی زاده

کارشناس پرستاری

 

سمت: کارشناس پژوهشی

مسئول سایت

تلفن: 05138002463